Je inzetten voor een ander hoef je niet alleen te doen

(Oranje Fonds Groeiteam)

Onze ketenpartners

De Instap werkt nauw en succesvol samen met verschillende ketenpartners; gemeenten, reclasseringsinstellingen, wijkteams en sociale netwerken. Met elkaar zetten we ons in voor een veiligere maatschappij door de zorg voor onze naasten.

 


 

Logo KansfondsKansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Zij steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken ze met geld. Dat doen ze met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

 icon_ministry

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VSB)

De medewerkers van DJI en vrijwilligersorganisaties ervaren de toegevoegde waarde van de samenwerking bij de reïntegratie van hun gedetineerden. Voor de verduurzaming, verbetering en opzet van vrijwilligersnetwerken wordt vanuit VSB een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Jaarlijks dient een subsidieaanvraag ingediend te worden, welke op basis van een subsidiekader en grondslagen, zoals aantal actieve vrijwilligers, wordt toegewezen.  De subsidiebijdrage vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is slechts een ‘startkapitaal’. In de vorm van co-financiering  kan De Instap vrijwilligersnetwerken opzetten en in de verschillende gemeenten versterken. De Instap is erkend als NJO.

 


 

Logo Oranjefonds

Oranje Fonds Groeiprogramma III

Als we iets voor een ander doen, hoeven we dat niet alleen te doen.’ Die steun ervaren wij vanuit het Oranje Fonds Groeiteam.

Het Groeiprogramma, door het Oranje Fonds ontwikkeld samen met McKinsey & Company, biedt sociale pioniers een intensief training- en coachprogramma.

Met de hulp van een persoonlijke coach uit het bedrijfsleven en steun van diverse experts op het gebied van strategie, organisatie, financieel management, transparantie en communicatie versterken de pioniers hun organisatie en vertalen zij hun groeiambities in een onderbouwd ondernemingsplan voor de komende jaren.

Het Oranje Fonds Groeiprogramma heeft ertoe bijgedragen bij dat De Instap daadwerkelijk zich van een initiatief heeft kunnen ontwikkelen naar een sociale onderneming in de tijd van bezuinigingen en enorme veranderingen op maatschappelijk vlak zowel in de transitie in sociale domein als bij dienst justitiële inrichtingen.

 

NLDoetDe jaarlijkse actie NLdoet

Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk.

Onze Huisvesting Plus-bewoners en vrijwilligers hebben zeer positieve ervaringen met NLdoet.

Deelname geeft hen het gevoel erbij te horen net zoals iedereen. Dat vergroot de eigenwaarde en draagt bij aan succesvol re-integreren.

 


 

logo Veenendaal

Gemeente Veenendaal

In de gemeente Veenendaal is De Instap vaste deelnemer van het interventieteam en werkt zo mee aan de uitvoering van het Veiligheidsplan: ‘Minder maatschappelijke overlast door integrale aanpak op maat‘.

Vanuit het interventieteam-overleg zijn wij rechtstreeks betrokken bij de advisering en monitoring van casussen die daar besproken worden. In de gemeente Veenendaal is een locatie beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting van ex-gedetineerde burgers en burgers die vanuit preventie extra aandacht en ondersteuning nodig hebben.

 


 

Logo Arnhem

Gemeente Arnhem

De Instap levert een bijdrage aan het gemeentelijk beleid, samengevat in het uitvoeringsplan “veerkrachtige samenleving”. Door het bieden van tijdelijke huisvesting, begeleiding en ondersteuning aan ex-gedetineerden op twee locaties in de gemeente Arnhem. Vanuit de regiofunctie van de gemeente worden er ook tijdelijke trajecten beschikbaar gesteld aan burgers uit de omliggende gemeenten.

Daarnaast zet de gemeente en De Instap met wijkteams, proactief in op de opbouw van gewenste sociale netwerken voor ex-gedetineerde burgers, tijdens én na het afronden van het programma Huisvesting Plus.

 


 

Log Ede

Gemeente Ede

In samenwerking met de nazorgcoördinator van het Veiligheidshuis Ede biedt De Instap op een locatie in Ede tijdelijke huisvesting en begeleiding aan. Plaatsing is vanuit de regiofunctie beschikbaar voor inwoners van de omringende gemeenten. Casusoverleggen behoren structureel tot de advies en begeleiding van burgers die met justitie in aanraking komen of zijn gekomen. De samenwerking met de gemeente Ede dateert al vanaf 2008. Aan de vooravond van het tekenen van het convenant waarin de zorg voor ex-gedetineerde burgers overging van Rijk naar gemeente, heeft de gemeente Ede locaties beschikbaar gesteld om deze opvang vorm te geven.

 


 

Expertisecentrum KIND, ouder en detentie

www.expertisecentrumkind.nl
Telefoonnr.: 0800-5463000

Het Expertisecentrum K I N D gelooft dat de levenskwaliteit van een kind verbetert, als de band wordt hersteld tussen het kind, de (ex-) gedetineerde ouder en het sociale netwerk.

Als netwerkorganisatie geven zij advies en informatie aan kinderen met een gedetineerde ouder, én aan hun sociale netwerk. Daarbij bieden ze training en scholing aan hulpverleners die te maken hebben met zulke kinderen. Ook doen ze onderzoek naar de praktijk.

 


logo Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Het gemeentebeleid: ‘Minder maatschappelijke overlast door integrale aanpak op maat’ van Utrechtse Heuvelrug resulteerde in een nauwe samenwerking met De Instap. In deze gemeente is een Huisvesting Plus-locatie van De Instap. Met alle ketenpartners wordt een optimale uitvoering gegeven aan de directe zorg voor huisvesting en begeleiding van complexe doelgroepen waaronder ex-gedetineerde burgers.
De Instap neemt deel aan het interventieteam van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Nauwe samenwerking met dagbestedingsbedrijven, zorginstellingen en bewindvoerders alsmede bestaande vrijwilligersnetwerken dragen bij aan een zo optimaal mogelijke uitvoering van het beleid.

 

Naast de genoemde gemeente werken we op ad hoc basis met andere verwijzende gemeenten, zoals Apeldoorn, ’s Hertogenbosch en Breda.
In situaties waarbij een uitwisseling tussen gemeenten van ex-gedetineerde burgers wenselijk is, wordt naar een passende oplossingen gezocht.

 

Samenwerking met NGO’s

Sportclubs, vrijwilligersnetwerken, buurthuizen, kerken, bewindvoerders en andere maatschappelijke organisaties, zijn naast organisaties uit zorg-, en dagbestedingsaanbieders, belangrijke partners om de maatschappelijke reïntegratie te bewerkstelligen.

De Instap in is nou typisch zo'n initiatief waar je heel blij van wordt.

Frank wittens, voormalig directeur van een penitentiaire inrichting