Huisvesting Plus: succesvol voor de terugkomst van ex-gedetineerden in de samenleving

Ons programma

Huisvesting Plus: core business van De Instap

Huisvesting Plus is de ‘core business’ van De Instap. Het is een succesvol programma voor ex-gedetineerden die in de samenleving terugkomen. De Instap probeert met dit programma te voorkomen dat zij terugvallen in criminaliteit. En te zorgen dat zij de samenleving minder overlast bezorgen met hun gedrag. Maar vooral dat zij de kans krijgen om een gewoon fijn leven op te bouwen, mét de drie w’s: woning, werk en ‘wijf’ (of wederhelft).

De Instap wil ex-gedetineerden helpen met een naadloze overstap vanuit het strafrechtelijke traject naar de maatschappelijke voorzieningen. Door in ieder geval begeleiding op de vijf belangrijkste leefgebieden:

 1. Geld: inkomen en schulden (uitkering en schuldsanering)
 2. Een plek om te wonen,
 3. Zorg (huisarts, tandarts, apotheek, verzekering),
 4. Identiteitspapieren (paspoort of ID),
 5. Dagbesteding (werk, of bijvoorbeeld een zorgboerderij).

Door deze begeleiding binnen 72 uur op te starten, wordt de kans op terugval in criminaliteit kleiner. En dus de kans op een fijn leven groter.

De Instap biedt Huisvesting Plus aan samen met én onder de paraplu van diverse Veiligheidshuizen rondom Arnhem.

 

 


 

Onze doelgroep

Meestal mannen, soms ook vrouwen. Ex-gedetineerden die zeker weten dat ze een maatschappelijk geaccepteerd leven willen opbouwen, maar nog last hebben van hun verleden. Vaak verslaafd en/of met psychiatrische stoornissen. Meestal hebben zij weinig of geen contact (meer) met de reclassering.

 


 

Onze werkwijze

Elke ex-gedetineerde krijgt door onze professionals een maatje (een vrijwilliger) toegewezen.

Met een speciale methode (Wraparound-methodiek en Talent Activering) stellen we een plan van aanpak op. Altijd sámen met de ex-gedetineerde, want hij kent zijn problemen zelf het beste. En veranderen kan alleen als hij/zij er zelf ook echt achter staat. In het plan van aanpak houden we natuurlijk rekening met de hulpvragen van de ex-gedetineerde. En ook met de hulpvragen die de instellingen, die hem naar De Instap doorstuurden, noemden. Normaal gesproken werken we in het plan op alle vijf leefgebieden.

De ex-gedetineerde ondertekent, samen met de betreffende instanties, een begeleidingsovereenkomst. Alle ondertekenaars verplichten zich zo om zich aan deze overeenkomst te houden. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid verhoogt de betrokkenheid. Men kan elkaar erop aanspreken en daardoor vermindert ook de kans op terugval.

 


 

De Wraparound methodiek

Wraparound is een aanpak waarbij je een plan maakt, aangepast aan de persoon en de situatie. De eigen kracht van de ex-gedetineerde staat in dit plan centraal. Daarbij worden er zowel informele (vrijwillige) als formele (professionele) zorg in het plan opgenomen.

Praktisch betekent de Wraparound methodiek dat de maatjes én de professionals ervoor moeten waken dat zij een probleem voor de bewoner oplossen. Ze moeten hem/haar juist leren en helpen om zichzelf te redden. Voor zulk soort begeleiding is een goede samenwerking met verschillende organisaties nodig. Zodat die begrip kunnen ontwikkelen voor deze klanten.

 

 

Talent Activering

Talent Activering bevordert de ontwikkeling. En daarmee de maatschappelijke re-integratie en betrokkenheid. En vervolgens het herstel van onze bewoners.

Iedereen heeft talenten, maar een talent heeft pas effect als het door de persoon worden geaccepteerd én gebruikt. Wordt een talent in een sociale omgeving gebruikt en dan ook nog gekoppeld aan doelen of wensen, dan ontwikkelt het. En dan zie je resultaat!

 


 

Driefasenmodel

De Instap werkt volgens het driefasen-begeleidingsmodel:

 • Fase I:
  Fase één begint met een bezoek van een professionele intaker aan de gevangene in de strafinrichting. Dus nog vóór hij vrijkomt, zodat de aansluiting zo optimaal mogelijk verloopt. Dit in overleg met verwijzers en na het lezen van het informatie-intake-formulier. In deze fase wordt de gevangene ook met een maatje (vrijwilliger) gekoppeld. Dit maatje bezoekt de gevangene ook nog een paar keer in de laatste fase van de detentie.

 

 • Fase II:
  De tweede fase begint als de ex-gedetineerde eenmaal in een van onze flats woont en zijn medebewoners heeft leren kennen. Het begeleidingsprogramma begint zodra rijks-, gemeentelijke- en particuliere instellingen het daarover eens zijn. Vanaf dat moment is het maatje de vertrouwenspersoon.

 

 • Fase III:
  In fase drie wordt toegewerkt naar vervolghuisvesting. Woont onze bewoner eenmaal daar, dan kan hij een nieuwe maatschappelijke start maken. Zo zelfstandig mogelijk, maar met het maatje ‘in de buurt’ om bij te springen als het nodig is. Van lieverlee loopt het contact tussen -nu ex-bewoner en maatje af.

 

Download de folder over het Programma Huisvesting Plus

Of download de folder over vrijwilligerswerk bij  De Instap.

Een talent heeft pas effect, als het door de persoon wordt geaccepteerd en gebruikt